SUPPORT/CONTACTS

CE 규격 적합 제품 리스트(방향 제어 밸브(시리얼 전송))

인증품은 사양 및 상세 형번 조합에 따라서는 대응하지 않는 경우도 있으므로, 상세 내용 및 형번은 당사 영업 담당자에게 문의해 주십시오. 인증품 형번: 형번 끝에 -ST가 붙습니다.

방향 제어 밸브(시리얼 전송)

파일럿식 3·5포트 밸브 4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR시리즈
기종
EC적합성 선언서(RoHS 6물질)No.
EC적합성 선언서(RoHS 10물질)No.
전선 연결
EC적합성 선언서(인증 취득 범위)
옵션 형번
내용
전압
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)
AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)
AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)
AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)
DC12V
DC24V
3G※1※R
3G※2※R
3GA3※R
M3G※1※R
M3G※2※R
M3GA3※R
N3G※1※R
N3G※2※R
MN3G※1※R
MN3G※2※R
MN3G※X12R
4G※1※R
4G※2※R
4G※3※R
M4G※1※R
M4G※2※R
M4G※3※R
N4G※1※R
N4G※2※R
MN4G※1※R
MN4G※2※R
MN4G※X12R
EX-167
EX-167
기호없음
그로밋 리드선
×
×
×
×
B
BN
DIN 단자함
×
×
E
E※※
E형 커넥터
×
×
×
×
T10
T10R
집중 단자대
×
×
×
×
T30
T30R
D 서브 커넥터 타입
×
×
×
×
T5※
T5※R
플랫 케이블
×
×
×
×
M4G※R (DeviceNet)
EX-092
EX-092
T8D
DeviceNet
×
×
×
×
×
MN4G※R (DeviceNet)
EX-092
EX-092
T7D
T8D
DeviceNet
×
×
×
×
×
M4G※R (CC-Link)
EX-091
EX-091
T8G
CC-Link
×
×
×
×
×
MN4G※R (CC-Link)
EX-091
EX-091
T7G
T8G
CC-Link
×
×
×
×
×
M4G※R (EtherCAT)
EX-168
EX-168
T8EC
EtherCAT
×
×
×
×
×
MN4G※R (EtherCAT)
EX-168
EX-168
T8EC
EtherCAT
×
×
×
×
×
M4G※R (EtherNet/IP)
EX-169
EX-169
T8EN
EtherNet/IP
×
×
×
×
×
MN4G※R (EtherNet/IP)
EX-169
EX-169
T8EN
EtherNet/IPT
×
×
×
×
×
M4G※R (CC-Link IEF Basic)
EX-203
EX-203
T8EB
CC-Link IEF Basic
×
×
×
×
×
MN4G※R (CC-Link IEF Basic)
EX-203
EX-203
T8EB
CC-Link IEF Basic
×
×
×
×
×
M4G※R (PROFINET)
EX-205
EX-205
T8EP
PROFINET
×
×
×
×
×
MN4G※R (PROFINET)
EX-205
EX-205
T8EP
PROFINET
×
×
×
×
×
파일럿식 3·5포트 밸브 4GD/ER・M4GD/ER・MN4GD/ER시리즈
기종
EC적합성 선언서(RoHS 6물질)No.
EC적합성 선언서(RoHS 10물질)No.
전선 연결
EC적합성 선언서(인증 취득 범위)
옵션 형번
내용
전압
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)
AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)
AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)
AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)
DC12V
DC24V
3G※1※R
3G※2※R
3GD3※R
M3G※1※R
M3G※2※R
M3GD3※R
N3G※1※R
N3G※2※R
MN3G※1※R
MN3G※2※R
MN3G※X12R
4G※1※R
4G※2※R
4G※3※R
M4G※1※R
M4G※2※R
M4G※3※R
N4G※1※R
N4G※2※R
MN4G※1※R
MN4G※2※R
MN4G※X12R
EX-167
EX-167
기호없음
그로밋 리드선
×
×
×
×
B
BN
DIN 단자함
×
×
E
E※※
E형 커넥터
×
×
×
×
T10
T10R
집중 단자대
×
×
×
×
T30
T30R
D 서브 커넥터 타입
×
×
×
×
ET5※
T5※R
플랫 케이블
×
×
×
×
M4G※R (DeviceNet)
EX-092
EX-092
T8D
DeviceNet
×
×
×
×
×
MN4G※R (DeviceNet)
EX-092
EX-092
T7D
T8D
DeviceNet
×
×
×
×
×
M4G※R (CC-Link)
EX-091
EX-091
T8G
CC-Link
×
×
×
×
×
MN4G※R (CC-Link)
EX-091
EX-091
T7G
T8G
CC-Link
×
×
×
×
×
M4G※R (EtherCAT)
EX-168
EX-168
T8EC
EtherCAT
×
×
×
×
×
MN4G※R (EtherCAT)
EX-168
EX-168
T8EC
EtherCAT
×
×
×
×
×
M4G※R (EtherNet/IP)
EX-169
EX-169
T8EN
EtherNet/IP
×
×
×
×
×
MN4G※R (EtherNet/IP)
EX-169
EX-169
T8EN
EtherNet/IPT
×
×
×
×
×
M4G※R (CC-Link IEF Basic)
EX-203
EX-203
T8EB
CC-Link IEF Basic
×
×
×
×
×
MN4G※R (CC-Link IEF Basic)
EX-203
EX-203
T8EB
CC-Link IEF Basic
×
×
×
×
×
M4G※R (PROFINET)
EX-205
EX-205
T8EP
PROFINET
×
×
×
×
×
MN4G※R (PROFINET)
EX-205
EX-205
T8EP
PROFINET
×
×
×
×
×
압력 센서 부착 파일럿식 3·5포트 밸브 4GB※R시리즈
기종
EC적합성 선언서(RoHS 6물질)No.
EC적합성 선언서(RoHS 10물질)No.
전선 연결
EC적합성 선언서(인증 취득 범위)
옵션 형번
내용
전압
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)
AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)
AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)
AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)
DC12V
DC24V
3GB1※R-G1/G2
3GB2※R-G1/G2
4GB1※R-G1/G2
4GB2※R-G1/G2
4GB3※R-G1/G2
M3GB1※R-G1/G2
M3GB2※R-G1/G2
M4GB1※R-G1/G2
M4GB2※R-G1/G2
M4GB3※R-G1/G2
MN3GB1※R-G1/G2
MN3GB2※R-G1/G2
MN4GB1※R-G1/G2
MN4GB2※R-G1/G2
N3GB1※R-G1/G2
N3GB2※R-G1/G2
N4GB1※R-G1/G2
N4GB2※R-G1/G2
MN3GBX12R-G1/G2
MN4GBX12R-G1/G2
EX-211
EX-211
기호없음
그로밋 리드선
×
×
×
×
B
BN
DIN 단자함
×
×
E
E※※
E형 커넥터
×
×
×
×
T1※
T1※R
집중 단자대
×
×
×
×
T30
T30R
D 서브 커넥터 타입
×
×
×
×
T5※
T5※R
플랫 케이블
×
×
×
×
파일럿식 5포트 전자 밸브 4GA4・4GB4시리즈
기종
EC적합성 선언서(RoHS 6물질)No.
EC적합성 선언서(RoHS 10물질)No.
전선 연결
EC적합성 선언서(인증 취득 범위)
옵션 형번
내용
전압
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)
AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)
AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)
AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)
DC12V
DC24V
4G※4
M4G※4
EX-150
EX-150
기호없음
그로밋 리드선
×
×
×
×
B
DIN 단자함
×
×
×
×
E
E※※
E형 커넥터
×
×
×
×
T1※
T1※R
집중 단자대
×
×
×
×
T30
T30R
D 서브 커넥터 타입
×
×
×
×
T5※
T5※R
플랫 케이블
×
×
×
×
M4G※4 (CC-Link)
T6G
EX-091
EX-091
CC-Link
×
×
×
×
×
플러그인 블록 매니폴드 W4GA/B/Z2・MW4GA/B/Z2시리즈
기종
EC적합성 선언서(RoHS 6물질)No.
EC적합성 선언서(RoHS 10물질)No.
전선 연결
EC적합성 선언서(인증 취득 범위)
옵션 형번
내용
전압
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)
AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)
AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)
AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)
DC12V
DC24V
W3GA2
W4GA2
W4GB2
MW3GA2
MW4G※2
NW3GA2
NW4G※2
EX-104
EX-104
기호없음
단자대
-
-
-
R1
IO커넥터
-
-
-
-
T10
집중 단자대
-
-
-
T20
멀티커넥터
-
-
-
-
MW4G※2(CC-Link)
EX-091
EX-091
T7G
CC-Link
×
×
×
×
×
MW4G※2(DeviceNet)
EX-092
EX-092
T7D
T8D
DeviceNet
×
×
×
×
×
MW4G※2(EtherCAT)
EX-168
EX-168
T7EC
EtherCATk
×
×
×
×
×
MW4G※2(EtherNET/IP)
EX-202
EX-202
T7EN
EtherNET/IP
×
×
×
×
×
MW4G※2(CC-Link IEF Basic)
EX-203
EX-203
T7EB
CC-Link IEF Basic
×
×
×
×
×
MW4G※2(PROFINET)
EX-205
EX-205
T7EP
PROFINET
×
×
×
×
×
【판매 종료】
MW4G2(AS-Interface)
EX-093
EX-093
T8M
AS-Interface
×
×
×
×
×
플러그인 매니폴드 W4GB/Z4・MW4GB/Z4시리즈
기종
EC적합성 선언서(RoHS 6물질)No.
EC적합성 선언서(RoHS 10물질)No.
전선 연결
EC적합성 선언서(인증 취득 범위)
옵션 형번
내용
전압
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)
AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)
AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)
AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)
DC12V
DC24V
W4G※4
MW4G※4
NW3G※4
-
-
기호없음
단자대
-
-
-
R1
IO커넥터
-
-
-
-
MW4G※4(CC-Link)
EX-091
EX-091
T6G
T7G
CC-Link
×
×
×
×
×
MW4G※4(EtherCAT)
EX-168
EX-168
T7EC
EtherCATk
×
×
×
×
×
MW4G※4(EtherNET/IP)
EX-202
EX-202
T7EN
EtherNET/IP
×
×
×
×
×
MW4G※4(CC-Link IEF Basic)
EX-203
EX-203
T7EB
CC-Link IEF Basic
×
×
×
×
×
MW4G※4(PROFINET)
EX-205
EX-205
T7EP
PROFINET
×
×
×
×
×
PLC 대응형 블록 매니폴드 MN3E・MN4E시리즈
기종
EC적합성 선언서(RoHS 6물질)No.
EC적합성 선언서(RoHS 10물질)No.
전선 연결
EC적합성 선언서(인증 취득 범위)
옵션 형번
내용
전압
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)
AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)
AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)
AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)
DC12V
DC24V
MN3E00
MN4E00
MN3E0
MN4E0
MN3EX0
MN4EX0
EX-105
EX-105
D※
D※※
개별 배선
×
×
×
×
T30
T30R
D 서브 커넥터 타입
×
×
×
×
T5※
T5※R
플랫 케이블
×
×
×
×
TM※
중간 전장 블록
×
×
×
×
C※
C※※
개별 배선
×
×
×
×
MN4E0(CC-Link)
EX-091
EX-091
T6G
T7G
CC-Link
×
×
×
×
×
MN4E0(DeviceNet)
EX-092
EX-092
T7D
DeviceNet
×
×
×
×
×
MN4E0 (EtherCAT)
EX-168
EX-168
T7EC
EtherCAT
×
×
×
×
×
PLC 대응형 배선 절감 블록 매니폴드 셀렉스 밸브 MN3S0・MN4S0시리즈
기종
EC적합성 선언서(RoHS 6물질)No.
EC적합성 선언서(RoHS 10물질)No.
전선 연결
EC적합성 선언서(인증 취득 범위)
옵션 형번
내용
전압
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)
AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)
AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)
AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)
DC12V
DC24V
MN3S0
MN4S0
MT3S0
MT4S0
EX-105
EX-105
C※
C※※
개별 배선
-
-
-
-
T1※
T1※R
집중 단자대
-
-
-
-
T5※
T5※R
플랫 케이블
-
-
-
-
T30
T30R
D 서브 커넥터 타입
-
-
-
-
MN4S0(CC-Link)
EX-091
EX-091
T6G
CC-Link
×
×
×
×
×
셀렉스 밸브 4F・M4F시리즈
기종
EC적합성 선언서(RoHS 6물질)No.
EC적합성 선언서(RoHS 10물질)No.
전선 연결
EC적합성 선언서(인증 취득 범위)
옵션 형번
내용
전압
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)
AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)
AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)
AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)
DC12V
DC24V
A4F0※0
4F0※0
4F1※0
(A)M4F0※0
M4F1※0
EX-107
EX-107
B
소형 단자함
×
×
L
L2
소형 단자함
×
×
4F2※0
4F3※0
4F4※0
4F5※0
4F6※0
4F7※0
M4F2※0
M4F3※0
M4F4※0
M4F5※0
M4F6※0
M4F7※0
EX-107
EX-107
기호없음
DIN 단자함
L
DIN 단자함
F
DIN 단자함
셀렉스 밸브 3PA/B・M3PA/B시리즈
기종
EC적합성 선언서(RoHS 6물질)No.
EC적합성 선언서(RoHS 10물질)No.
전선 연결
EC적합성 선언서(인증 취득 범위)
옵션 형번
내용
전압
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)
AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)
AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)
AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)
DC12V
DC24V
3PA
3PB
M3PA
M3PB
EX-101
EX-101
기호없음
그로밋 리드선
×
×
×
×
B
소형 단자함
L
L※
소형 단자함
C
C※
C※※
C형 커넥터
×
×
×
×
D
D※
D※※
D형 커넥터
×
×
×
×
마이크로졸 P・M・B시리즈
기종
EC적합성 선언서(RoHS 6물질)No.
EC적합성 선언서(RoHS 10물질)No.
전선 연결
EC적합성 선언서(인증 취득 범위)
옵션 형번
내용
전압
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)
AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)
AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)
AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)
DC12V
DC24V
P512※
M512※
B512※
P513※
M513※
B513※
W2P513※
EX-099
EX-099
E
그로밋 리드선
×
×
×
×
B
소형 단자함
L
L※
소형 단자함
C
C※
C형 커넥터
×
×
×
×
D
D※
D형 커넥터
×
×
×
×
피코졸 3MA/B・M3MA/B시리즈
기종
EC적합성 선언서(RoHS 6물질)No.
EC적합성 선언서(RoHS 10물질)No.
전선 연결
EC적합성 선언서(인증 취득 범위)
옵션 형번
내용
전압
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)
AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)
AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)
AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)
DC12V
DC24V
3MA0※
3MB0※
M3MA0※
M3MB0※
EX-100
EX-100
기호없음
그로밋 리드선
-
-
-
-
C
C※
C※※
C형 커넥터
-
-
-
-
D
D※
D※※
D형 커넥터
-
-
-
-
피코졸 4SA・4SB・M4SA・M4SB시리즈
기종
EC적합성 선언서(RoHS 6물질)No.
EC적합성 선언서(RoHS 10물질)No.
전선 연결
EC적합성 선언서(인증 취득 범위)
옵션 형번
내용
전압
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)
AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)
AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)
AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)
DC12V
DC24V
4SA0※※
4SB0※※
M4SA0※※
M4SB0※※
EX-109
EX-109
기호없음
그로밋 리드선
-
-
-
-
C
C※
C※※
C형 커넥터
-
-
-
-
D
D※
D※※
D형 커넥터
-
-
-
-
【판매 종료】3SA1※※
M3SA1※0
MD3SA1※0
M4SA1※0
M4SB1※0
MD4SA1※0
MD4SB1※0
EX-109
EX-109
전체 옵션
×
×
×
×
【판매 종료】M4SA1
M4SB1(CC-Link)
EX-091
EX-091
M4SA1
M4SB1
CC-Link
×
×
×
×
×
블록 매니폴드 MN3Q시리즈
기종
EC적합성 선언서(RoHS 6물질)No.
EC적합성 선언서(RoHS 10물질)No.
전선 연결
EC적합성 선언서(인증 취득 범위)
옵션 형번
내용
전압
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)
AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)
AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)
AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)
DC12V
DC24V
MN3Q0
MT3Q0
EX-143
EX-143
T3※
T5※
D 서브 커넥터 타입
-
-
-
-
직동식 3포트 밸브 3QR・3QB・3QE・3QZ시리즈
기종
EC적합성 선언서(RoHS 6물질)No.
EC적합성 선언서(RoHS 10물질)No.
전선 연결
EC적합성 선언서(인증 취득 범위)
옵션 형번
내용
전압
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)
AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)
AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)
AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)
DC12V
DC24V
3QB
M3QB
EX-197
EX-197
C
C※
C※※
C형 커넥터
-
-
-
-
D
D※
D※※
D형 커넥터
-
-
-
-
3QRA1※
3QRB1※
M3QRA1※
M3QRB1※
EX-144
EX-144
C
C※
C※※
C형 커넥터
-
-
-
-
D
D※
D※※
D형 커넥터
-
-
-
-
파일럿식 5포트 밸브 ISO 준거 밸브 PV5G・PV5・GMF시리즈
기종
EC적합성 선언서(RoHS 6물질)No.
EC적합성 선언서(RoHS 10물질)No.
전선 연결
EC적합성 선언서(인증 취득 범위)
옵션 형번
내용
전압
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)
AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)
AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)
AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)
DC12V
DC24V
PV5G
EX-128
EX-128
-
-
-
-
-
-
【판매 종료】파일럿식 3·5포트 밸브 4GA/B・M4GA/B・MN4GA/B시리즈
기종
EC적합성 선언서(RoHS 6물질)No.
EC적합성 선언서(RoHS 10물질)No.
전선 연결
EC적합성 선언서(인증 취득 범위)
옵션 형번
내용
전압
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)
AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)
AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)
AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)
DC12V
DC24V
M4G
MN4G(CC-Link)
EX-091
EX-091
M4G
MN4G
CC-Link
×
×
×
×
×
M4G
MN4G(CC-Link IEF Basic)
EX-203
EX-203
M4G
MN4G
CC-Link IEF Basic
×
×
×
×
×
MN4G※-T7S※
MN4G※-T7SP※(CompoNet)
EX-146
EX-146
M4G
MN4G
CompoNet
×
×
×
×
×
M4G
MN4G(EtherCAT)
EX-168
EX-168
M4G
MN4G
EtherCAT
×
×
×
×
×
M4G
MN4G(EtherNet/IP)
EX-169
EX-169
M4G
MN4G
EtherNet/IP
×
×
×
×
×
M4G
MN4G(DeviceNet)
EX-092
EX-092
M4G
MN4G
DeviceNet
×
×
×
×
×
M4G
MN4G(PROFINET)
EX-205
EX-205
M4G
MN4G
PROFINET
×
×
×
×
×
【판매 종료】파일럿식 3·5포트 밸브 4GD/E・M4GD/E・MN4GD/E시리즈
기종
EC적합성 선언서(RoHS 6물질)No.
EC적합성 선언서(RoHS 10물질)No.
전선 연결
EC적합성 선언서(인증 취득 범위)
옵션 형번
내용
전압
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)
AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)
AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)
AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)
DC12V
DC24V
M4G
MN4G(CC-Link)
EX-091
EX-091
M4G
MN4G
CC-Link
×
×
×
×
×
M4G
MN4G(CC-Link IEF Basic)
EX-203
EX-203
M4G
MN4G
CC-Link IEF Basic
×
×
×
×
×
MN4G※-T7S※
MN4G※-T7SP※(CompoNet)
EX-146
EX-146
M4G
MN4G
CompoNet
×
×
×
×
×
M4G
MN4G(EtherCAT)
EX-168
EX-168
M4G
MN4G
EtherCAT
×
×
×
×
×
M4G
MN4G(EtherNet/IP)
EX-169
EX-169
M4G
MN4G
EtherNet/IP
×
×
×
×
×
M4G
MN4G(DeviceNet)
EX-092
EX-092
M4G
MN4G
DeviceNet
×
×
×
×
×
M4G
MN4G(PROFINET)
EX-205
EX-205
M4G
MN4G
PROFINET
×
×
×
×
×